Wet Maatschappelijke Ondersteuning


De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) omvat de volgende
terreinen:

 • de sociale samenhang en leefbaarheid
 • ondersteuning van jeugdigen en ouders
 • geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
 • ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
 • het bevorderen van deelname aan de samenleving door mensen
  met een beperking
 • het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking
 • het bieden van maatschappelijke opvang en het bevorderen van
  OGGz- en verslavingsbeleid

 

Motto: Iedereen moet kunnen meedoen

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.
De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel, woningaanpassing of vervoer. De Wmo biedt mogelijkheden ter ondersteuning van mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers. De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.

De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

 

Wat is de Wmo?

De Wmo vervangt onder meer de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Zo worden per 1-1-2007 de voorzieningen die tot 31-12-2006 onder de WVG werden verstrekt nu door de gemeente verstrekt en de uitvoeringsregels door de gemeenteraad bepaald. Vanaf 1 januari 2007 verzorgt de gemeente de aanvragen voor huishoudelijke verzorging. Daarvoor kunt u terecht bij het Wmo-loket. Nadere informatie over het Wmo-loket kunt u vinden op de website van de gemeente: www.borger-odoorn.nl (klik in de gemeentelijke site op Zorg en Welzijn, submenu Wmo- loket).

De wet gaat echter ook over het lokale welzijnsbeleid: welke basisvoorzieningen biedt de gemeente aan om inwoners in staat te stellen zoveel mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Het handhaven en zo mogelijk versterken van de sociale leefbaarheid is ook een belangrijk uitgangspunt Men kan hierbij denken aan activiteiten in de club- en dorpshuizen, maar ook aan voorzieningen als klussendiensten, informatie- steunpunten of ontmoetingsactiviteiten. De terreinen waar de Wmo over gaat, worden de prestatievelden genoemd. De nieuwe wet is een participatiewet en vraagt van de inwoners dat ze meedoen en meedenken. Inwoners krijgen van de gemeente ruimschoots de gelegenheid, onder andere via de Wmo-raad, om mee te denken en te adviseren over gewenst beleid en de uitvoering ervan.