VisieVisie van de Wmo-raad

Burgers moeten zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Ze moeten kunnen rekenen op die samenleving wanneer meedoen moeilijk wordt. De Wmo-raad volgt de uitvoering van het beleid met name wat de gevolgen voor de burger zijn. De Wmo-raad adviseert zo gewenst de Gemeente over aanpassingen / verbeteringen. De Wmo-raad adviseert vanuit burgerperspectief en wil voor zover als mogelijk is de spreekbuis zijn voor de burger. Een uitstekend contact met die inwoners is een voorwaarde voor de Wmo-raad om haar werk goed te kunnen doen. De Wmo-raad moet een breed platform zijn. Daarom is het nodig, dat in de Wmo-raad zoveel mogelijk organisaties / doelgroepen vanuit het Sociaal terrein vertegenwoordigd zijn.

De kerntaak van de Wmo-raad

De belangrijkste taak van de Wmo-raad is het adviseren bij de voorbereiding, het vaststellen en volgen van het beleid van de Gemeente t.a.v. de Wmo. Meedenken met de Gemeente is hierbij heel belangrijk.
Noodzakelijke activiteiten om deze kerntaak goed te kunnen vervullen zijn:

  • onderhouden van contacten met de burgers / maatschappelijke organisaties;
  • zo gewenst organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en bijeenkomsten met gebruikers / burgers;
  • overleg met de Gemeente over veranderingen in het beleid;
  • inventarisering van resultaten en knelpunten bij de uitvoering;
  • overleg met de Gemeente over die knelpunten en voorstellen doen voor verbeteringen.