De Wmo-raad Borger-Odoorn verandert – help u mee ?

In de afgelopen jaren is er door de Wmo-raad veel goed werk gedaan. Echter de huidige veranderingen vragen en eisen een ander manier van meedenken en meedoen.De Wmo-raad heeft, in overleg met de Gemeente, het initiatief genomen hoe in onze Gemeente samen met betrokken burgers en hun organisaties te komen tot een nieuwe Adviesraad.

De Wmo-raad berichtte hier reeds eerder over tijdens een gehouden informatiebijeenkomst alsmede in WeekinWeekuit en op de site van de Wmo-raad. De Wmo-raad streeft naar een brede Adviesraad met een sterkte positie die een wezenlijke bijdrage kan leveren bij de voorbereiding van beleid en het toetsen van dit beleid wat betreft de gevolgen voor de burgers.

De Wmo-raad vraagt u, burgers die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij het Sociale beleid in onze Gemeente voor kwetsbare medeburgers, met ons mee te doen en mee te denken. De komende weken worden de eerste concept voorstellen voor deze brede Adviesraad in de Wmo-raad besproken – waarna de betrokken organisaties worden geïnformeerd en hen gevraagd om reacties. Mist u deze informatie – zie dan elders op onze site www.wmoraadborgerodoorn.nl. of vraag erom via info@wmo-raadborgerodoorn.nl. of een van de leden van de Wmo-raad.

Belangrijkste aandachtspunten voor de Wmo-raad bij de advisering en meedenken zijn naast o.a. maatwerk ook hoe gebruiksvriendelijk is de wijze waarop de informatie wordt gegeven door de Gemeente en Zorgorganisaties – hoe begrijpbaar is de informatie over het hoe / wat / waarom voor de burger. Over het in deze tijd van bezuinigingen er op toezien dat de beschikbare gelden en middelen maximaal en aantoonbaar worden getoetst aan zorg voor en ondersteuning aan de burger. Ook hierover adviseerde de Wmo-raad. Wilt u reageren – meedoen geef dit door via: info@wmoraadborgerodoorn.nl