De Wmo-raad Borger-Odoorn gaat veranderen

De huidige Wmo-raad is in 2006 op voordracht van de diverse adviesraden en belangen organisaties ingesteld door het College van B&W. Het ISZW, het Gehandicaptenplatform en het OSO waren de initiatief nemers. Het initiatief werd ondersteund door de Welzijnsorganisatie Andes en coördinerend beleidsambtenaar Wmo van de Gemeente. De grotere verantwoordelijkheden, de gewijzigde wetgeving en de uitvoering van de bezuinigingen vragen een andere adviesraad.
De Wmo-raad, ondersteund door de Gemeente / Wethouder, heeft het initiatief genomen om te komen met een advies voor het instellen van een adviesraad die past bij de grote veranderingen in deze tijd.
De huidige wetgeving en de wens van onze Gemeente om te komen tot een goede vorm van burgerparticipatie zijn daarbij belangrijke punten.
Een meedoen – burger participatie – waaronder verstaan dient te worden op een gelijkwaardige wijze meedoen van burgers en hun organisaties. Zodanig dat de nieuwe adviesraad o.a. een wezenlijke bijdrage kan leveren bij de voorbereiding van het beleid.
Voor de Wmo-raad is daarbij een belangrijk uitgangspunt wat betekent het voor de burger, wat is de gebruiksvriendelijkheid en begrijpbaarheid voor de burger. Maar ook dat in deze tijd van forse bezuinigingen 80% van de beschikbare publieke gelden aantoonbaar wordt besteed aan de uitvoering van zorg, ondersteuning e.d.